11.08.2017

UZUNKÖPRÜ İLÇESİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARLARI

 

UZUNKÖPRÜ İLÇESİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARLARI

 

İlgi:  a) 18/08/2002 Tarihli ve 24850 Sayılı Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca 

              Yürütülmesine Dair Yönetmelik

         b)  21.06.2017 tarih ve 30103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2017 yılı Kurban      

              Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

 

        İlgi yönetmelik gereği 01 Eylül 2017 Cuma günü idrak edilecek Kurban Bayramında yapılacak işleri görüşmek üzere İlçemiz Kurban Hizmetleri Komisyonu 11.08.2017 tarihinde Kaymakamlık Makamında toplanmış ve yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:

 

KURBAN SATIŞ YERİ:

 

1. Yalçın Et Kombinesi yanındaki yerin kurbanlık satış yeri olarak hazırlanmasına, satışa sunulacak hayvanların İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Belediye yetkililerince gerekli kontrollerin yapılmasına,

2. Kurban kesim yerlerinde gerekli şartlar yerine getirilerek Kurban Bayramının 1. 2. ve 3.

günleri kurban kesim yerlerinin devamlı açık tutulmasına ve görevli bulundurulmasına,

            3. Kurban satış yerlerindeki hizmetlerin insan, çevre sağlığı ve güvenliği ile hayvan haklarına değer verilerek yürütülmesi için aşağıda belirtilen şartların Belediye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Emniyet Birimlerince yerine getirilmesine,

 

KURBAN SATIŞ YERLERİNDE BULUNDURULMASI GEREKEN ŞARTLAR:

 

       1)  Kurbanlık hayvanların araçlara bindirilmesi ve indirilmesi için, satış yerlerine yakın uygun rampalar ve etrafa hayvanların kaçmasını önleyecek şekilde korkuluklarla çevrili güvenlik tedbirlerinin alınmış olması,  ayrıca kurbanlık hayvanların taşındıkları araçlardan indirilmesi ve taşınacakları mahalden araçlara bindirilmesinin bu yerlerde yapılmasının sağlanmasına,

       2) Büyükbaş hayvanların yularlarının bulunması ve uzun olması, hayvan nakillerinin tecrübeli elemanlar tarafından yapılmasına,

       3) Satış yerlerinde oluşan hayvan atıklarının İlçe merkezinde Belediye, köylerde ise bu işi yürüten kuruluşlar tarafından günlük olarak alınması, temizliğinin muntazam yapılması ve kurban satış yeri zemininin kuru ve temiz olmasına,

       4)- Kurbanlık hayvan satış yerleri belediyelerle müşterek olarak her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kez usulüne uygun olarak temizlenmesine,

       5) Kurbanlık hayvan satış yerlerinde değişik bölgelerden hayvanlar bir araya geldiğinden satılamayan hayvanların geri dönüşlerinde hastalık bulaştırma riski bulunmaktadır. Bu sebeple satış yerlerine gelen hayvanların giriş ve çıkışlarında mutlaka bulaşıcı hastalıklar yönünden kontrol edilmesine ve hastalıklı hayvanların nakline izin verilmemesine,

       6) Hayvanların kurban satış izni verilen yerler dışında satışına izin verilmemesine, hayvan hareketleri genelgesinde belirtilen Hayvan Refahının sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasına,

 

KURBAN KESİM YERLERİNDE BULUNDURULMASI GEREKEN ŞARTLAR:

 

       1)  Kesim yerlerinin temizliğinin ve dezenfekte işinin günlük olarak yapılması,

    2)  Ete temas eden bıçak ve benzeri aletler ve kesim işinde çalışanların ellerinin temizlik ve dezenfeksiyonu için uygun bir sistemin bulunması,

     3) Kesim sonrası oluşan atık ve artıkları ile yan ürünlerin hijyenik şartlara uygun olarak çevre ve toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde izale, bertaraf ve tahliyesinin sağlanması,

   4) Kurban kesiminin yapılacağı yerlerde biriken çöplerin İlçe Merkezinde Belediye tarafından toplanarak alınmasına ve uygun bir yere gömülmesine, köylerde ise, köy muhtarlıkları tarafından toplanarak alınmasına ve uygun bir yere gömülmesine, tüketime uygun olmayan et ve diğer kısımların üstü kapalı yerlerde bulundurulması,

    5) Kurban kesim yerlerinde İlçe Müftülüğünce ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce yeteri sayıda görevli bulundurulması,

       6) Hayvan gübresi birikimi için özel bir yer ayrılması,

     7) Şayet çıkarsa, hastalıklı organların ve karkasların en az iki metre derinliğinde çukurlara gömülüp üzerinin kireçle kaplanmış veya uygun bir yerde yakılarak imha edilmesi,

  8) Hayvanların kesim yerlerinde kesilirken birbirlerini görmelerinin engellenmesi,

  9) Mezbahada ilk yardım malzemelerinin bulundurulması,

 

KURBAN KESİM YERLERİ:

 

        İlçe Merkezindeki Yalçın Et ve Gıda San.Ltd.Şti.ne ait Et kombinesi (Eski Belediye Mezbahanesi) Rehabilitasyon Merkezi hayvan kesim yeri ve Ergene Öğrenci yurdu hayvan kesim yerinin gerekli hazırlıklar yapılıp eksiklikler giderilerek kurban kesim yeri olarak kullanılmasına, ayrıca kapalı durumda bulunan Çöpköy, Kırcasalih ve Yeniköy mezbahaneleri gerekli düzenlemeler yapılarak geçici olarak kurban bayramı günlerinde kurban kesim yeri olarak tahsis edilmesine, 

 

KURBANLARINI  KENDİ  İMKANLARIYLA KESMEK İSTEYENLER:

 

        1- Kurbanlarını kendi bahçelerinde kesmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettiği evin bahçesi kurban kesmeye uygun ise bahçeye çukur kazıp kurban atıklarını gömmek suretiyle kurbanlarını kesebileceklerine,

        2- Evleri kurban kesimi için uygun olmayanlar, kurban kesim yeri olarak belirlenen kesim yerlerinde kurbanlarını kestirmelerine,

        3- Bunun dışında umuma açık ve uygun olmayan yerlerde kurban kesim yapanların, Belediye Zabıtası, Emniyet Güçleri ve Çevre Sağlığı ekiplerince tespitine ve haklarında çevre kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılmasına,

 

KASAPLARDA ARANAN ŞARTLAR:

 

         1.Kurban kesim işlerinin kesim yerlerinde görevli kasaplarca yapılmasına,

     2.Başkaları için kesim yapacak kişilerin kasaplık belgesine sahip olmasına, kasaplık belgesi olmayanların kesim yapmalarına müsaade edilmemesine,

        3.Kurban kesimi için mezbahanede görevli kasaplara ek olarak ihtiyaç nispetinde Belediye tarafından kasap ve kasap yardımcısı, zabıta görevlileri ve diğer yardımcı elemanların görevlendirilmesine ve kasapların sağlık kontrollerinin İlçe Sağlık Müdürlüğünce yapılmasına,,

 

 

 

 

 

 

KESİM YERLERİNDEKİ  GÖREVLİLERİN  UYACAĞI  KURALLAR:

 

         1- Kasaplar ve yardımcılarının kesim yerinde çizme, önlük ve saç bonesi kullanmalarının sağlanmasına,

         2- Kurban edilecek hayvanların veteriner tarafından sağlık kontrolünün yapılmasına

         3- Kesilen hayvanın kimlik kartları ile kulak küpelerinin kesim yerlerindeki belediye zabıta memurları, köylerde muhtarlar ve diğer yetkililer aracılığı ile teslim alınarak Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne verilmesine ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün kesilen kurban sayılarını Kurban Komisyonuna bildirmesine,

         4- Kurban kesim yerlerinin temizliğine, kasapların kılık kıyafet ve beşeri münasebetlerde kibar ve dikkatli olmalarının sağlanmasına,

         5- Kurban kesim sıralamasının kesim yerlerinde kesim yeri sahiplerince yapılmasına.

         6- Kesim işleminin hayvana en az acı verecek şekilde keskin bıçaklarla ve gözü bağlanarak yapılmasına,

         7- Kesilmek üzere hayvan getirilirken eziyet edilmemesine ve dikkatli bir şekilde yatırılarak kesim işleminin yapılmasına,

         8- Kurbanlar kesilirken Din Görevlisi ve kasap tarafından dini kuralların yerine getirilmesine,

         9- Kurban kesim yerinde İlçe Müftülüğünce bayramın birinci günü İmam-Hatip İsa KARAHAN, 2.günü, İmam-Hatip Ahmet COŞKUNMERİÇ ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce bayramın 1.günü Veteriner ………………………….., 2.günü Veteriner …………………’ ….     görevlendirilmesine,

        10- Kurbanlık hayvanların derileri mutlaka usulüne uygun ve deriye zarar vermeyecek şekilde yüzülmelidir. Kurbanlık hayvan derileri ile bağırsakları temizlendikten sonra usulüne uygun tuzlanarak, yetkili kurum ve kuruluşlara teslim edilmesine,

 

KURBAN KESİM FİYATLARI

 

1.İlçemizde kurban kesim yeri olarak belirlenen kesim yerlerinde kurban kesme, yüzme ve parçalama ücreti olarak Zabıta görevlilerince bastırılan makbuz karşılığında :

a) Büyükbaş hayvan kesimi için 250.00.-Tl,

b) Küçükbaş hayvan kesimi için 80.00.-Tl alınmasına,

2.Kesimhanelerde kasapların kesim ücreti tespit, etin küçük parçalara ayrılması, poşetlere koyup teslim edilmesi v.b. ek hizmetlere dayalı olarak toplu kesim yapan kişiler ile vatandaşlar arasında gönüllülük esasına göre yapılmasına,

 

Cezai hükümler

MADDE 19 – (1) İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında aşağıdaki cezai işlemler uygulanır:

a) Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul, Komisyon Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden;

1) Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince, 203 TL,

2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (j) bendi gereğince toplu kesimler için 50.975 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1.267 TL cezai işlem aynı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanır.

b) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanır.

c) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.097 TL idari para cezası uygulanır.

ç) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “Dini amaçla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." hükmüne aykırı hareket edenlere hayvan başına 2752 TL idarî para cezası uygulanır.

d) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 546 TL idari para cezası uygulanır.

e) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 546 TL para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanır.

 

KURBAN KOMİSYONU MUHASEBESİ:

 

        Kesim ücreti olarak tahsil edilen meblağ, komisyon adına müftülükçe Ziraat Bankası Uzunköprü Şubesinde açılan TR47 0001 0001 0700 0019 7543 04 nolu “Kurban Hizmetleri Hesabı” na yatırılmasına,

Tahsil edilen miktar üzerinden;

1.Büyükbaş Hayvan kesiminde Tesis ve kasap ücreti olarak 200.00.-Tl. Komisyon payı olarak 50.00.-Tl

2-Küçükbaş Hayvan kesiminde Tesis ve kasap ücreti olarak 70.00.-Tl. Komisyon payı olarak 10.00.-Tl dağıtılmasına,

Komisyon payının da mezbahane de görevlendirilen veteriner hekim, din görevlisi ve zabıta görevlileri ile diğer harcamalar için kullanılmasına,

 

KOMİSYON KARARLARININ İLANI:

 

        Komisyon kararlarının, Belediye tarafından anons edilmesi, camilerde verilen hutbe ve vaazlar yoluyla, Köylerde ise Köy Muhtarlıklarınca kahve, cami, dükkân vb. uygun yerlere ilan asılarak halkımıza duyurulmasına,

 

HER TÜRLÜ TEDBİR VE KONTROL:

 

         1-  Kurban Hizmetleri ile ilgili her türlü tedbir ve takibin Belediye Başkanlığı, Sağlık Grup Başkanlığı, İlçe Müftülüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Emniyet Güçlerince yapılmasına,

         2- İlçemize satış için giren kurbanlık hayvan kontrollerinin Güvenlik Güçlerince yapılmasına,

         3- Toplantıda alınan kararlarla ilgili Komisyonda görevli kurumların üzerlerine düşen görevleri en seri bir şekilde yapmalarına,

         4- Komisyon Kararlarının, sorumluluğu olan ilgili kurumlara ve mahallere üst yazı ile bildirilmesine,

5- Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin periyodik aralıklarla Bakanlar Kurulu Kararı,

Yönetmelik ve Başkanlık Genelgelerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin ilgili kurumlar tarafından denetlenerek, gerektiğinde Kurban Hizmetleri Komisyonuna sunulmak üzere rapor tutulmasına, toplu olarak özel kurban kesmek isteyenlere, sağlık kurallarına uygun olmak kaydıyla müsaade edilmesine;

 

     Komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

UZUNKÖPRÜ İLÇESİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU