24.05.2024

“TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN DİNİ BİLGİNİN DİN HİZMETLERİNE KATKISI VE DİYANET AKADEMİSİ”

SEMPOZYUM

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN DİNİ BİLGİNİN DİN HİZMETLERİNE KATKISI VE DİYANET AKADEMİSİ”

Genel Çerçeve

 

İslam medeniyetinde bilgi; kişiyi kendisine, topluma, tabiata ve en nihayetinde Allah’a karşı sorumlu hâle getiren bir nitelik taşır. Bilginin insanoğlu için önemi, İslam’ın bilgiye verdiği değer, müslüman fert ve toplumların bilgi ve hikmetle donanmasının taşıdığı ehemmiyet Hz. Peygamber tarafından vurgulanmış ve teşvik edilmiştir. İlim ve ilim ehline ayrı bir önem atfeden Müslümanlar, ‘hikmet, marifet ve irfanın başlangıcı ilimdir’ anlayışıyla ilmin bizatihi kendisini muhterem kabul ederek onu sosyal gerçekliklerden koparmadan, yaşadıkları dönemin meselelerini çözecek bir yaklaşımla ele almışlardır.  Bu anlayış içerisinde İslam geleneğinde oluşturulan dini bilgi, düşüncemizi ve kültürümüzü derinden etkileyen ve şekillendiren bir olgu olmuştur.

Dini bilgi üretimi ve din hizmetine katkıda bulunan kurumların başında gelen ilahiyat fakülteleri, örgün ve yaygın din eğitimi alanında toplumu aydınlatacak ve din hizmetleri sunacak bireyler yetiştirerek başta Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurumlarda din hizmeti ve din eğitimi faaliyetlerini gerçekleştirecek insan kaynağını sağlamaktadır. Aynı şekilde Din İşleri Yüksek Kurulu, kitap ve sünnete dayalı bu iki asli kaynakta doğrudan hüküm bulunmayan mevzularda diğer dinî delillerin ve İslam’ın bütününün özümsenmesiyle ortaya konulmuş genel ilkelerin ışığında günümüz insanının güncel problemlerini çözüme kavuşturarak toplumu dini konularda aydınlatmaya devam etmektedir.

Gelişen ve değişen şartlar, din eğitimi ve öğretiminde yaşanan nicelik ve niteliksel gelişmeler, toplumun standartları yüksek din hizmetine duyduğu ihtiyaç, din eğitimi ve din hizmeti sunan personelin yetiştirilme süreçleri, bu meselelere yeniden yoğunlaşmayı ve Türkiye’de üretilen dini bilginin rafine edilerek topluma ulaştırılması noktasında yeni paradigmalar ortaya koymayı gerektirmiştir. Günümüzde dini bilginin üretilmesi ve bu bilginin topluma sunulması noktasında bilgi ve ilim dünyası ile kurulan iletişim ve etkileşimin şekli, metodu ve niteliği hususunda kapsamlı bir muhasebe yapılması önem arz etmektedir.

Din hizmetlerinde nitelik ve kalitenin daha da artırılması gayesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 24 Mart 2022 tarihinde Diyanet Akademisi kurulmuştur. Akademi ile birlikte dini bilginin transferi ve bu bilginin topluma sunulması noktasında din hizmeti sunacak aday din görevlileri, hazırlanan program çerçevesinde belirlenen yeterliklerini kazanmaya yönelik mesleki eğitime tabi tutulmaktadır. Yetiştirilen bu öğrencilerin, müezzin-kayyımlık, imam-hatiplik becerisi, Kur’an kursu öğreticiliği formasyonu ve vaizlik ehliyetlerini görevlerine başlamadan önce kazanması hedeflenmektedir. Bunlarla birlikte Diyanet Akademisi faaliyet alanlarını sadece mesleki ve hizmet içi eğitimle sınırlı tutmayıp, söz konusu eğitimlerin daha nitelikli olması adına yasa ile bünyesine tevdi edilen “Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma ve yayın yapmak; konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dinî, ilmî, sosyal ve kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenlemek” görevini de yerine getirmektedir.

Bu doğrultuda ülkemizde üretilen dini bilginin ne şekilde, hangi yöntemlerle ve ne tür yeterliklere sahip personel aracılığıyla topluma ulaştırılacağı noktasında, kurumsallaşma aşamasında olan Diyanet Akademisine katkı sunması amacıyla “Türkiye’de Üretilen Dini Bilginin Din Hizmetlerine Katkısı ve Diyanet Akademisi” konulu sempozyum düzenlenecektir.

İslâmî ilimler sahasında üretilen zengin bilgi birikimi ve bu bilginin günümüz din hizmetlerine yansımasının bütün boyutlarıyla ele alınmasının Diyanet Akademisinin gerçekleştireceği eğitimler, yürüteceği hizmetler ve geliştireceği stratejilere değerli katkılar sunacaktır. Bu inançla düzenlemeyi planladığımız “Türkiye’de Üretilen Dini Bilginin Din Hizmetlerine Katkısı ve Diyanet Akademisi” sempozyumu siz değerli ilim insanlarının katılımlarıyla zenginleşecektir.

Sempozyumun Amacı

Dini bilgi üretimi konusunda tarihi müktesebatın ortaya koyduğu fikir, düşünce ve tecrübeden istifade etmek, üretilen dini bilginin din hizmetine katkısını çeşitli açılardan ele almak ve yetiştireceği personel aracılığı ile üretilen dini bilgiyi topluma ulaştırma görevini üstlenen Diyanet Akademisinin gerçekleştireceği eğitim çalışmalarına katkı sunmak.

Konular

 • Geçmişten Günümüze Dini Bilgi Üretimi

 • Türkiye’de Üretilen Dini Bilginin Topluma Sunumu

 • DİB Din Hizmetleri Çeşitliliği Stratejisi

 • Toplumun Din ve Diyanet Algısı

 • Toplumun Başkanlıktan Beklentileri

 • Değişen Dünyada Yeni Din Hizmeti Alanları

 • Dini Bilginin Din Hizmetlerine Yansıtılmasında Yöntem Arayışları

 • Dini Bilginin Topluma Sunumu ve Din Dili

 • Dini Bilginin Sunumunda Sosyal ve Sanal Âlem Farkı

 • Cami ve Kur’an Kursu Hizmetleri

 • Diyanet İşleri Başkanlığı Fetva Hizmetleri

 • Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

 • Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri

 • İrşat Hizmetlerinde Sosyal Medyanın Kullanımı

 • Diyanet Hizmetlerinde Gelecek Perspektifi

 • Diyanet Akademisi, Yüksek Din Öğretimi Kurumları İş Birliği İmkânları

 • Çeşitlenen Din Hizmetleri İstihdam Alanları ve Yüksek Din Öğretimi Kurumlarından Beklentiler

 • Dini Bilginin Sunumunda Din Görevlisinin Rolü ve Diyanet Akademisi

 • Türkiye’de Hizmet İçi Eğitim Süreci

 • Türkiye’de Mesleki Eğitim ve İstihdam

 • Türkiye’nin Mesleki Akademi Tecrübesi

 • Din Hizmetine Katkısı Bakımından Diyanet Akademisinin Fonksiyonelliği

 • 21. y.y’da Din Görevlisinin Misyonu ve Diyanet Akademisi

 • Kurumsallaşma Sürecinde Diyanet Akademisine Duyulan İhtiyaç ve Beklentiler

 • Diyanet Akademisinin Yapısı, Kazanımları ve Başkanlığın Yeni İstihdam Politikası

 • Diyanet Akademisi Yüksek İhtisas Eğitim Programları

 • Diyanet Akademisi Aday Din Görevlisi Eğitim Programları

 • Diyanet Akademisi Eğitimlerinde Teknolojik İmkânlar

 • Diyanet Akademisi Eğitim Görevlisi Yeterlikleri

 • DİB Aday Din Görevlisi ve Personel Yeterlikleri

 • Akademiye Giden Süreçte DİB Eğitim Faaliyetleri

 • DİB Din Hizmeti/Din Eğitimi Sunan Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programları

 • Din Görevlisi Eğitiminde Öncelenecek Konular

 • Öngörülebilir ve Sürdürülebilir Personel İstihdamı ve Diyanet İşleri Başkanlığı

 • Diyanet Akademisinde Yabancı Uyruklu Misafir Kursiyer Eğitim Tecrübesi

Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyanet İşleri Başkanı

Sempozyum Kurulları

Sempozyum Bilim Kurulu

 1. Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı

 2. Prof. Dr. Huriye MARTI, Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Yardımcısı

 3. Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI, Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Yardımcısı

 4. Doç. Dr. Selim ARGUN, Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Yardımcısı

 5. Doç. Dr. Burhan İŞLİYEN, Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Yardımcısı

 6. Kadir DİNÇ, Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Yardımcısı

 7. Doç. Dr. Enver Osman KAAN, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Akademisi Başkanı

 8. Dr. Fatih Mehmet AYDIN, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili

 9. Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

 10. Prof. Dr. Ali AVCU, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

 11. Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

 12. Prof. Dr. Halis AYDEMİR, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

 13. Prof. Dr. İhsan ÇAPÇIOĞLU, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

 14. Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

 15. Prof. Dr. Ömer KARA, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

 16. Prof. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

 17. Prof. Dr. Halit ÇALIŞ, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

 18. Prof. Dr. Mürteza BEDİR, Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi/İSAM Başkanı

 19. Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi

 20. Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU, Trabzon Üniversitesi Rektörü

 21. Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü

 22. Prof. Dr. Saffet KÖSE, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

 23. Prof. Dr. Şehmuz DEMİR, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü

 24. Prof. Dr. Yavuz ÜNAL, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

 25. Prof. Dr. Halil ALDEMİR, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı

 26. Prof. Dr. Muhammet Şevki AYDIN, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

 27. Prof. Dr. Ahmet YÜCEL, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

 28. Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı

 29. Prof. Dr. Muhammet KIZILGEÇİT, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

 30. Prof. Dr. Veysel ÖZDEMİR, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

 31. Prof. Dr. Abdurrahman CANDAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

 32. Prof. Dr. Asım YAPICI, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami Araştırmalar Enstitüsü Müdürü

 33. Prof. Dr. Bekir KUZUDİŞLİ, İstanbul Üniversitesi İslam Tetkikleri Enstitüsü Müdürü

 34. Prof. Dr. Ahmet YAMAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi

 35. Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi

 36. Prof. Dr. Ali AYTEN, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

 37. Prof. Dr. Hidayet AYDAR, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

 38. Prof. Dr. Mesut KAYA, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

 39. Prof. Dr. Cemal TOSUN, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi

 40. Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

 41. Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi

 42. Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi

 43. Prof. Dr. Süleyman AKYÜREK, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

 44. Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

 45. Prof. Dr. Ömer TÜRKER, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

 46. Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi

 47. Prof. Dr. Mehmet Ali BÜYÜKKARA, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

 48. Prof. Dr. Şahin GÜVEN, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

 49. Prof. Dr. Hanifi ŞAHİN, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi

 50. Prof. Dr. Soner DUMAN, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi

 51. Doç. Dr. Sevde DÜZGÜNER, Diyanet İşleri Başkanlığı, Daire Başkanı

 52. Doç. Dr. Zeki KOÇAK, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü

 53. Doç. Dr. Abdurrahman ATÇIL, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi

 54. Doç. Dr. Mustafa Bülent DADAŞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi

 55. Doç. Dr. Temel KACIR, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

 56. Doç. Dr. İbrahim Halil ÜÇER, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

 57. Doç. Dr. Ayhan ÖZ, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

 58. Doç. Dr. Emine KESKİNER, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

 59. Doç. Dr. Fatih KOCA, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi

 60. Doç. Dr. Mehmet Ali AYTEKİN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

 61. Doç. Dr. Muhammed Ali YAZIBAŞI, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Enver Osman KAAN (Başkan)

Mahmut ŞAHİN

Dr. Mehmet Şükrü KILIÇ

Osman ALPASLAN

Eşref GÖRGÜLÜ

Turgut TUNÇ

Mustafa ÖLMEZ

Dr. Fatih PAMUK

Seyid Enes DİNÇ

Emre ŞİŞMAN

 

Sempozyum Takvimi

 Sempozyum Tarihi 

12-13 Ekim 2024

Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi      

08 Mayıs 2024

Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Bildirimi          

05 Haziran 2024

Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi   

13 Eylül 2024

Sempozyum Programının İlanı

01 Ekim 2024

Sempozyum Metinlerinin Basılması

2025

 


 

Sempozyum Dili

Türkçe

Sempozyum Yeri

Ankara/Türkiye

Sempozyum Web Sayfası

https://akademisempozyum.diyanet.gov.tr/

Katılım Şartları

Tebliğ özetleri Türkçe olmalıdır.

Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 200 ile 400 kelime arasında olmalıdır.

Tebliğ özetleri, başvuru formu kullanılarak akademisempozyum@diyanet.gov.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir.

Tebliğ metinleri bilimsel, özgün ve 5000-8000 kelime arasında olmalıdır.


 

YAZIM KURALLARI

Tebliğ Özeti Yazım Kuralları

 1. Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 200 ile 400 kelime arasında olmalıdır.

 2. Sayfa düzeni: A4 boyutunda sayfa kenar boşlukları; Alt, Üst, Sağ ve Sol’dan 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.

 3. Özet başlığı Times New Roman yazı tipinde, 12 punto olacak şekilde ortalanmış kalın yazı şeklinde olmalıdır.

 4. Özet metni Times New Roman yazı tipinde, 11 punto olacak şekilde ve 1,15 satır aralığıyla yazılmalıdır. Ana metinde kullanılacak başlıklar ise aynı yazı tipi ile 12 punto büyülüğünde kalın (bold) olmalıdır.

 5.  Etik beyan gerekli ise (söz gelimi çalışma tezden türetildi veya bir kurum tarafından desteklendi ise) özet başlığına (*) işareti ile dipnot verilerek belirtilmelidir.

 6. Atıf, kaynakça ve yazım kuralları bakımından esas alınması gereken sistem; İSNAD (dipnotlu) atıf sisteminin 2. Edisyon'udur. Bkz.  http://www.isnadsistemi.org/guide/

Tebliğ Tam Metni Yazım Kuralları

  1. Tebliğ metinleri bilimsel, özgün ve 5000-8000 kelime arasında olmalıdır.

  2. Sayfa düzeni: A4 boyutunda sayfa kenar boşlukları; Alt, Üst, Sağ ve Sol’dan 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.

  3. Tebliğ başlığı sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır.

  4. Başlıktan sonra yazar(lar)ın unvanı, adı, soyadı, kurumu, e-posta adresi ve ORCID numarası ‘‘10 punto’’ ile yazılmalıdır.

  5. Tebliğlere Türkçe-İngilizce özet, İngilizce özetin üstüne İngilizce başlık, en az beş en fazla sekiz kelime olmak üzere Türkçe-İngilizce anahtar kelimeler ve sonuna yararlanılan eserleri gösteren “Kaynakça” eklenmelidir.

  6. Tebliğ metni Times New Roman yazı tipinde, 11 punto olacak şekilde ve 1,15 satır aralığıyla yazılmalıdır. Ana metinde kullanılacak başlıklar ise aynı yazı tipi ile 12 punto büyülüğünde kalın (bold) olmalıdır. Arapça metinler ise Traditional Arabic seçeneği ile yazılmalıdır.

  7. İsim ve kavramların yazılışında “Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi” esas alınmalıdır.

  8. Atıf, kaynakça ve yazım kuralları bakımından esas alınması gereken sistem; İSNAD (dipnotlu) atıf sisteminin 2. Edisyon'udur. Bkz.  http://www.isnadsistemi.org/guide/